Sign In

Ban Nội chính tỉnh ủy tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi

11/04/2019

Ban Nội chính tỉnh ủy tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện Quyết định số 119-QĐ/BNCTU ngày 27/3/2019 của Ban Nội chính tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi; sáng ngày 10/4/2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Minh Hòa – Phó Ban nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra và triển khai việc kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi.
(Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng - Cục trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thi hành án nằm 2015 - 2018)
Theo Quyết định và kế hoạch kiểm tra được công bố, Đoàn kiểm tra bao gồm 8 thành viên, sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung như: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49, Chương trình số 03-Ctr/BCĐCCTPTW ngày 06/10/20016 của Ban chỉ đạo cái cách tư pháp Trung ương về trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021, Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 31/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 1446/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016 -2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2015 đến năm 2018; quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của Tổng cục THADS cho Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2015 đến năm 2018; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2018 và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS từ năm 2015 đến năm 2018; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính theo thẩm quyền từ năm 2015 đến năm 2018.

Việc kiểm tra được thực hiện trong 06 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 10/4/2019 và kết thúc vào ngày 18/4/2019.

                                                                                                                                                    Quân Công

Các tin đã đưa ngày: