Sign In

Ban Chỉ đạo THADS huyện Hướng Hóa tổng kết công tác chỉ đạo năm 2019 - Triển khai nhiệm vụ 2020

03/02/2020

Ban Chỉ đạo THADS huyện Hướng Hóa tổng kết công tác chỉ đạo năm 2019 - Triển khai nhiệm vụ 2020
Để thực hiện tốt việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tiến hành phiên họp tổng kết công tác chỉ đạo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Trọng Hổ, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chủ trì Phiên họp
Sau khi công bố Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND huyện Hướng Hóa về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, tại cuộc họp đã thảo luận, đóng góp vào Dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019 đối với công tác chỉ đạo cũng như công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo đã được kiện toàn theo hướng mở rộng thành viên; công tác chỉ đạo tổ chức thi hành án hiệu quả, thực chất, đặc biệt là trong chỉ đạo công tác cưỡng chế thi hành án, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thi hành án. Trong năm 2020, các thành viên Ban Chỉ đạo cần bám sát nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện đầy đủ các công việc theo đề nghị của cơ quan Thi hành án. Chi cục Thi hành án huyện chủ động xây dựng kế hoạch công tác trình Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện; triển khai tổ chức thi hành án hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được trên giao.
Phan Nhật Việt

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: