Sign In

Thông báo Thực hiện triển khai thí điểm phần mềm trực tuyến thi hành án dân sự

16/04/2020

Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; Quyết định số 250/QĐ-TCTHADS ngày 20/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình thông báo:
 
Kể từ ngày 15/4/2020 đến ngày 30/6/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, cụ thể các thủ tục như sau:
- Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự;
- Xác nhận kết quả thi hành án dân sự;
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thi hành án dân sự.
Phần mềm do Bộ Tư pháp xây dựng nhằm cung cấp các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, có địa chỉ truy cập trên Internet tại địa chỉ truy cập: https://htttthads.moj.gov.vn
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Thái Bình để biết khai thác, sử dụng ứng dụng
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: