Sign In

Chi cục THADS huyện Bá Thước thực hiện tốt công tác dân vận, giao tài sản thành công

11/11/2021

Chi cục THADS huyện Bá Thước thực hiện tốt công tác dân vận, giao tài sản thành công
Tiếp tục bám sát Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 18/01/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy Bá Thước về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, ngay đầu năm công tác 2022, Chi cục THADS huyện Bá Thước đã đẩy mạnh việc tổ chức thi hành án dân sự.
Căn cứ Bản án số 185/2020/DSST ngày 18/12/2020 của TAND huyện Bá Thước; Quyết định thi hành án số 35/QĐ-CCTHADS ngày 01/10/2021, Quyết định thi hành án số 38/QĐ-CCTHADS ngày 07/10/2021 của Chi cục THADS huyện Bá Thước. Trong hai ngày 28/10/2021 và ngày 02/11/2021 Chi cục Bá Thước cùng với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương xã Lương Ngoại đã tổ chức giao thành công tài sản từ người phải thi hành án cho người được thi hành án theo nội dung Bản án, Quyết định.

Buổi vận động bàn giao tài sản đã diễn ra thành công. Qua đó có thể thấy công tác dân vận, thuyết phục là cực kỳ quan trọng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp như hiện nay bởi vận dụng khéo không chỉ làm giảm chi phí trong quá trình tổ chức thi hành án mà còn hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. Trong thời gian tới, phát huy tinh thần vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập thể Chi cục Bá Thước sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền địa phương nhằm giáo dục, vận động, thuyết phục việc tự nguyên thi hanh án, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ngành cấp trên giao.
Tin bài: Phạm Thị Hòa, Chi cục THADS huyện Bá Thước

Các tin đã đưa ngày: