Sign In

Đảng bộ Cục THADS tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII

21/09/2022

Đảng bộ Cục THADS tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII
Chiều ngày 20/9/2022, Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Hoàng Văn Truyền, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Hoàng Văn Truyền nêu rõ: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn đó là quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là những chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể đảng viên, công chức, người tham động tham dự hội nghị cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết. Bởi Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, đổi mới của Đảng.
Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư yêu cầu các đảng viên, công chức, người lao động học tập nghiêm túc, trách nhiệm. Sau hội nghị này, đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết tại chi bộ mình.
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Hoàng Văn Truyền đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
Tiếp đó, Hội nghị nghe và thống nhất với Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng ủy Cục THADS tỉnh.
Tin bài: Tuấn Linh, Chi bộ Văn phòng

 

Các tin đã đưa ngày: