Sign In

Đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan

10/12/2020

Đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan
Cục Thi hành án dân sự tỉnh vừa có văn bản gửi các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố về tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.
Theo đó, Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện thành phố thực hiện:
          - Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chức năng về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động công chức, người lao động, tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan (Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020; Văn bản số 4107/BTP-PBGDPL ngày 05/11/2020 của Bộ Tư pháp; Văn bản số 1095/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 02/12/2020 đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục).
          - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến Giáo dục pháp luật và các vẫn đề khác có liên quan về thiên tai, lũ lụt bằng hoạt động trực quan truyền thống như: Thông qua các cuộc họp, treo băng zôn, khẩu hiểu, pa-nô, áp phích, … tại trụ sở đơn vị mình, ngoài ra tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; đảm bảo thiết thực, truyền tải đầy đủ kịp thời các thông tin pháp luật đến cán bộ, công chức, người lao động và người dân tiếp cận, tìm hiểu, chấp hành pháp luật có hiệu quả.
          - Viết tin, bài hoặc sưu tầm tin, bài có liên quan đến hoạt động của đơn vị, cơ quan về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các vẫn đề khác có liên quan về thiên tai, lũ lụt, mỗi đơn vị ít nhất viết một tin, bài gửi về Cục để đăng tải trên Trang thông tin làm công tác tuyên truyền (bài viết gửi về Cục Thi hành án qua đầu mối tiếp nhận Văn phòng Cục để tổng hợp trước ngày 30/6/2021).
Văn phòng Cục THADS.

Các tin đã đưa ngày: