Sign In

Hội nghị giao ban công tác THADS quý I năm 2021 và ký giao ước thi đua năm 2021.

19/01/2021

Hội nghị giao ban công tác THADS quý I năm 2021 và ký giao ước thi đua năm 2021.
Chiều ngày 18/01/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 3 tháng đầu năm 2021; phát động và ký giao ước thi đua năm 2021.  Dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký, kế toán, công chức làm công tác thống kê, tổng hợp của Cục. Đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng chủ trì hội nghị.
           Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự quý I/2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 9 tháng năm 2021; đồng thời quán triệt, triển khai một số văn bản của Bộ, của Tổng cục mới ban hành: Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS năm 2021; Thông tư số 08/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS; Quyết định số 2146/QĐ-BTP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thuê, chuyển đổi vị trí công tác đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý; Quyết định số 996/QĐ-TCTHADS ngày 03/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong Hệ thống Thi hành án dân sự”; Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án; Công văn số 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 của Tổng cục THADS về việc hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính.
 


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 3 tháng năm 2021
 
 
Đ/c Phan Thị Mai Thảo, Chánh Văn phòng Cục trình bày báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm,
phương hướng nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm năm 2021

         Kết quả theo báo cáo, trong 3 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021) toàn ngành thi hành án tỉnh Tuyên Quang đã thụ lý 2.450 việc, 270.525.418.000đ, giảm 240 việc (15,7%)  và 79.308.299.000đ (62,47%) so với cùng kỳ năm 2020. Trong số có điều kiện thi hành (1.754 việc, 73.066.501.000đ), đã giải quyết xong 1.049 việc, 15.590.620.000đ, đạt tỷ lệ 59,81% về việc (tăng 1,05% so với cùng kỳ năm 2020) và 21,34% về tiền (tăng 16,65% so với cùng kỳ năm 2020). Cục và các Chi cục đã nghiêm túc triển khai phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị tổng kết năm 2020 của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự; các đơn vị thi hành án dân sự đã hoàn thành tổng kết công tác năm 2020, đánh giá, phân loại và xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2020; ban hành quyết định giao chỉ tiêu công tác năm 2021 cho các chấp hành viên; xây dựng, hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2021 theo đúng quy trình của Tổng cục. bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm; Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất. Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tiếp tục được đẩy mạnh; công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án, công tác kiểm tra, tự kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm.  
         Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác quý I, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
            Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của các đ/c lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2021, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, hành chính do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao.
Những hình ảnh ký kết giao ước thi đua năm 2021


Đ/c Trịnh Thị Nam, Phó trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thi hành án dân sự
công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân

       Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Cục đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Chi cục THADS huyện Sơn Dương, đơn vị đã có thành tích xuất trong phong trào thi đua năm 2020; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất trong phong trào thi đua năm 2020.Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Chi cục THADS huyện Sơn Dương
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020


Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng kết luận Hội nghị
 

            Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân các cơ quan đơn vị đã góp phần vào kết quả công tác chung của công tác THADS trong toàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm túc quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị các văn bản, nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự mới ban hành. Tiếp tục tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đối với công tác thi hành án. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là vai trò của Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động hơn trong giải quyết công việc; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch của Cục đã được Tổng cục phê duyệt, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, thủ tục thi hành án dân sự; tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với các Chấp hành viên trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án; công tác thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhằm bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án, người phải thi hành án và những người liên quan; bên cạnh đó cũng thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải thích, hướng dẫn cho công dân về quyền và nghĩa vụ, các quy định của pháp luật; tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC. Duy trì thực hiện chế độ báo cáo, báo cáo thống kê đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định...


 
Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng Minh
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Các tin đã đưa ngày: