Sign In

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

22/10/2021

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022
Ngày 21/10/2021, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ban hành Công văn số 664/CTHADS-VP chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022. Nội dung văn bản:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và nêu cao trách nhiệm của từng công chức, người lao động trong phòng, chống dịch.
2. Tập trung kịp thời triển khai thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ ngay từ những ngày đầu năm công tác 2022. Trong khi chờ quyết định giao chỉ tiêu thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị căn cứ chỉ tiêu được giao năm 2021 để có kế hoạch, giải pháp thực hiện, đảm bảo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 không thấp hơn chỉ tiêu được giao của năm 2021.
Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm 2021. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các các vụ án có giá trị thi hành lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự giai đoạn 2021 – 2025 theo đúng chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS và của Cục.
4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm “hướng về cơ sở”. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, bảo đảm đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị.
5. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và thực hiện tốt các quy chế phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
6. Trên cơ sở kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022. Sau khi có Chương trình công tác trọng tâm Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục THADS, yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện ngay Kế hoạch công tác năm của đơn vị, gửi hồ sơ đề nghị Cục Thi hành án dân sự thẩm tra, phê duyệt (theo Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm của các đơn vị trực thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-CTHADS ngày 06/5/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự).
 
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: