Sign In

Bình Định: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh

29/06/2023

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ ngày 05/5/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 154/KH-CTHADS, ngày 12/6/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; sáng ngày 27/6/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, gồm 02 đồng chí (Cục trưởng và 01 Phó Cục trưởng). Đến tham dự và theo dõi giám sát Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có các thành phần ghi phiếu tín nhiệm gồm: Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh.
 

Trước khi thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm, thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Cục THADS tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu, phương pháp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.
 

Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm Lãnh đạo Cục là một trong những nội dung mới, quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp các cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm phát huy những kết quả đạt được, tự nhìn nhận, khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết trong quá trình lãnh đạo, điều hành đơn vị, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm nêu gương trong quá trình công tác tại đơn vị, cũng như trong sinh hoạt tại cơ quan, nơi cư trú... Kết quả phiếu tín nhiệm là căn cứ để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.
 Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: