Sign In

Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang

30/06/2021

Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang
Chính sách chất lượng với phương châm: “MINH BẠCH, KHÁCH QUAN - HIỆU QUẢ, ĐÚNG PHÁP LUẬT”
Lãnh đạo và tập thể công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang cam kết:

1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, trong sạch; công chức có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, theo hướng công khai, đúng quy định pháp luật hiện hành; nâng cao cải cách hành chính, các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

4. Hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

5. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính, đáp ứng và giải quyết kịp thời, chính xác các thủ tục hành chính để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.

Bản tin có liên quan:

Cục THADS tỉnh Hậu Giang: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

Các tin đã đưa ngày: