Sign In

CÔNG KHAI QUY HOẠCH CÁN BỘ

12/01/2022

STT  NỘI DUNG  TẢI XUỐNG
1 Quyết định về việc phê duyệt Danh sách quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 đối với chức danh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang XEM
2 Quyết định số 897/QĐ-TCTHADS ngày 24/7/2019 về việc phê duyệt Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021 và Danh sách quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 đối với chức danh Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện thuộc tỉnh Hậu Giang XEM
3 Quyết định số 563/QĐ-TCTHADS ngày 14/7/2019 về việc phê duyệt Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021 và Danh sách quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 đối với chức danh Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện thuộc tỉnh Hậu Giang XEM
4 Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 XEM
5 Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Vị Thanh giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 XEM
6 Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 XEM
7 Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Long Mỹ giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 XEM
8 Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Long Mỹ giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 XEM
9 Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vị Thủy giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 XEM
10 Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 XEM
11 Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 XEM
12 Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành A  giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 XEM

Các tin đã đưa ngày: