Sign In

CÔNG KHAI THÔNG TIN BỔ NHIỆM

12/01/2022

STT  NỘI DUNG  TẢI XUỐNG
1 Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (ông Thanh Tần giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Long Mỹ) XEM
2 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo (Trần Thanh Tuấn giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Vị Thanh) XEM
3 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo (Trần Nghĩa Hiệp giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy) XEM
4 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo (Ông Đinh Thế Hiệp giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Long Mỹ) XEM
5 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo (Ông Dương Thanh Thái giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp) XEM
6 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo (Ông Trần Văn Hưng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra GQKNTC) XEM

Các tin đã đưa ngày: