Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa trong thi hành án dân sự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ: “Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước”. Vấn đề mở rộng thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức ở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã được đặt ra từ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010. Với những ưu việt của cơ chế này, đến nay, nhiều cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương đã quan tâm, đầu tư cho công tác triển khai áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông.... tạo chuyển biến về cung cách và chất lượng phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta thể hiện quyết tâm cao xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, việc Hệ thống thi hành án dân sự tập trung nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa là bước đi đúng đắn và cần thiết(1). 

Một số nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân sự

Thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân sự đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Trong 10 tháng năm 2018, cùng với việc tăng cường vận động, thuyết phục đương sự, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 7.712 trường hợp, giảm 1.327 trường hợp (14,68%) so với cùng kỳ năm 2017. Trong số các trường hợp đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án, có 4.119 trường hợp cưỡng chế không huy động lực lượng (giảm 625 trường hợp so với cùng kỳ) và 3.506 trường hợp cưỡng chế có huy động lực lượng (giảm 724 trường hợp so với cùng kỳ), trong đó có 687 trường hợp đương sự đã tự nguyện thi hành án (giảm 352 trường hợp so với cùng kỳ, giảm 33,88%)[1]. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế trong cưỡng chế thi hành án dân sự bởi nhiều nguyên nhân.
 
[1] Báo cáo số 137/BC-TKDLCT ngày 09/8/2018 của Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự

Thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14- Từ thực tiễn thi hành dân sự

Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang quan tâm đến vấn đề giải quyết tình trạng nợ xấu của Ngân hàng, tổ chức tín dụng và đề ra các  chủ trương để thực hiện và một trong những chủ trương đó đã được thể hiện  tại Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 15/8/20217. 

Một số sai sót, tồn tại, khó khăn trong thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân sự

Từ thực tiễn thi hành án dân sự cho thấy bên cạnh kết quả đạt được là số lượng việc cưỡng chế thi hành án dân sự thành công nhiều, tuy nhiên số việc cưỡng chế thi hành án dân sự không thành công hàng năm đều có và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự nào cũng có trường hợp cưỡng chế không thành công, vẫn còn một số sai sót, tồn tại, khó khăn trong thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân sự.

Một số vướng mắc khi thi hành án liên quan đến khoản lãi suất

Trong các việc thi hành án dân sự nói chung, đặc biệt là trong các vụ việc thi hành án tín dụng ngân hàng nói riêng, cơ quan thi hành án dân sự thường phải tổ chức thi hành các khoản lãi suất trên số tiền phải thi hành án. Tuy nhiên việc tổ chức thi hành án liên quan đến khoản lãi suất trong thi hành án dân sự hiện nay còn gặp phải rất nhiều vướng mắc.

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng quyết liệt tổ chức cưỡng chế giao nhà đất

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2018, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp giao ban công tác thi hành án dân sự quý III năm 2018  với các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện. Cục trưởng đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, xác minh phân loại án, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ, việc có điều kiện thi hành và cương quyết cưỡng chế đối với những trường hợp không tự nguyện thi hành án.

Về việc thu phí thi hành án hay không thu phí đối với khoản tiền có trước khi xét xử

Thời gian qua, trên phạm vi cả nước trong Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự ý kiến trao đổi, bình luận, quan điểm khác nhau về việc có hay không thu phí thi hành án đối với khoản tiền có trước khi xét xử khi chi trả cho người được thi hành án.

Đôi điều về phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và trong hoạt động tư pháp nói riêng, bởi lẽ, thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng, là hoạt động thực thi phán quyết của Tòa án liên quan đến các vấn đề về tài sản trong các bản án hình sự, dân sự, lao động, hành chính, kinh tế, hôn nhân và gia đình.v.v. bảo đảm cho quyết định có hiệu lực của Tòa án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013.

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thi hành án tín dụng, ngân hàng tại Hà Nội cần được giải quyết

Việc thi hành án dân sự liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng, đặc biệt là liên quan đến thí điểm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội tại Hà Nội đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết.

Một số khó khăn, vướng mắc và bài học rút ra từ thực tiễn xác minh điều kiện thi hành án

Xác minh điều kiện thi hành án là thủ tục rất quan trọng trong thi hành án dân sự đã được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự. Xác minh điều kiện thi hành án, đặc biệt là xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án là hoạt động có tính chất quyết định đối với thành công của việc thi hành án dân sự.