Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022

Ngày 17/02/2022, Tổng cục THADS đã phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022 với chủ đề: “Toàn hệ thống THADS đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”có các nội dung chính sau đây:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022

Nhằm tiếp tục giúp Chính phủ triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự thủ tục thi hành án hành chính (THAHC) và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về công tác THAHC tại Văn bản số 8665/VPCP-V.I ngày 26/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, ngày 26/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 110/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022.

Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành

Ngày 29/12/2021, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2022, thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. Thông tư gồm 3 Chương, 14 Điều, gồm những nội dung chính sau:
 

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Ngày 30/12/2021, Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022

Ngày 24/12/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022, cụ thể như sau:

Báo cáo bằng hình ảnh: “Công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022”

Theo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 (ban hành theoQuyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 10/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 22/11/2021 (thứ Hai).

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022

Để tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, công tác thi hành án; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, thi hành hành chính giai đoạn 2018 - 2021, ngày 10/11/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 (Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 10/11/2021),  Theo đó, Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 22/11/2022.

Giấy triệu tập dự hội nghị triển khai một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 10/11/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị như sau:

Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Ngày 19/10/2021, Tổng cục Thi thi án dân sự nhận được Công văn số 3776/BTP-PBGDPL của Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Thi hành án dân sự

Ngày 29/10/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định ban hành Quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Thi hành án dân sự, Quy trình này quy định về nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.