Công văn về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương

Triển khai hệ thống thư điện tử cho các Cơ quan thi hành án dân sự là một nhiệm vụ trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2008. Lãnh đạo Bộ đã giao Trung tâm Tin học (nay là Cục Công nghệ thông tin) triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật này

Để thực hiện Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật này, với tám nội dung cơ bản sau đây:

Thảo luận chuyên sâu về công tác thi hành án dân sự

Ngay sau Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009, ngày 31/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Thảo luận chuyên sâu về công tác THADS.

Luật Thi hành án dân sự 2008 với nhiều quy định mới thực hiện cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN

Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và qúa trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Toà án chỉ thực sự có giá trị khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Toà án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Bộ Tư pháp xây dựng đề án thực hiện thí điểm thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiến pháp Việt Nam 1992 đã có những quy định mang tính nguyên tắc đặt nền tảng cơ sở cho việc triển khai công tác xã hội hoá trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như: Nhà nước bảo đảm và không ngừng pháp huy quyền làm chủ mọi mặt của nhân dân; công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương; công dân thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở bằng cách tham gia công việc của Nhà nước và xã hội…

Tham khảo kinh nghiệm quản lý thi hành án

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/CCTP ngày 19/9/2007 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ, Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng đề án “Về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết đề giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý nhà nước về công tác THA”.

Một số quy định hướng dẫn về chế độ phụ cấp thẩm tra viên thi hành án dân sự

Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự, ngày 27 tháng 11 năm 2008, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.

Hướng dẫn chi tiết chế độ phụ cấp theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

Thi hành Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự, (TTVTHADS), mới đây, Liên bộ Tư pháp – Nội vụ - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC để hướng dẫn chi tiết Quyết định này.

Công văn về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS tỉnh, thành phố

Ngày 6/11/2008, Bộ Tư pháp có Công văn số 3591/BTP-TTTH gửi Trưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS tỉnh, thành phố.

Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự

Theo nội dung Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) số 21/KH-VKSTC-V8 ngày 17/4/2008 của Ban soạn thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) thì Bộ Tư pháp được phân công nhiệm vụ tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 trong toàn ngành; tổng hợp, nêu rõ những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; kiến nghị, đề xuất phương hướng hoàn thiện.