Bộ Tư pháp thanh tra công tác thi hành án dân sự và trách nhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo tại THADS tỉnh Bình Định

Từ ngày 07/5/2007 đến 16/5/2007, Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra công tác thi hành án dân sự trong năm 2006 và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2004 đến thời điểm thanh tra.

Một số nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với công tác thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt dộng tư pháp, luôn được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo sát sao. Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2007 nhiều vụ án khó khăn, phức tạp đã được các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tổ chức thi hành dứt điểm.

Một số vướng mắc trong sử dụng phần mềm Misa Panda.Net 2006 và biện pháp xử lý

Thực hiện chủ chương của lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc triển khai áp dụng phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự vào hoạt động kế toán trong phạm vi toàn quốc, kể từ ngày 1/7/2007 các cơ quan thi hành án địa phương đã đưa phần mềm MISA Panda.net 2006 vào sử dụng.

Nhiều đổi mới về thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự

Theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ tư pháp "hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án" thì có nhiều đổi mới về thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự, khắc phục một số vấn đề bất cập của Thông tư số 67/TT-THA ngày 05/7/1996 của Bộ Tư pháp, nhằm cụ thể hoá các quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Những thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự sau đây cần được lưy ý thực hiện:

9 văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự được ban hành trong 7 tháng đầu năm 2007

Tính từ đầu năm 2007 đến nay, sau 7 tháng đã có 9 văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi hành án dân sự được ban hành, cụ thể là:

Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Ngày 12/7/2007 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 07/2007/QĐ - BTP ban hành  "Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự".

Hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án

Ngày 05/7/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số: 06 /2007/TT-BTP "hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án". Thông tư này thay thế Thông tư số 67/TT-THA ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tư pháp "hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự".

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

Ngày 02/6/2007, Cục thi hành án dân sự đã kết thúc đợt kiểm tra định kỳ hoạt động tổ chức thi hành án đối với Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ trên cơ sở Quyết định số 581/QĐ-THA và Kế hoạch 582/KHKT-THA ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Giải quyết khiếu nại về thi hành án dấn sự

Giải quyết các khiếu nại luôn là một trong những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tại điểm e, khoản 2 Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/3/2002 về việc “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” đã nêu rõ “Các khiếu nại, tố cáo về thi hành án phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm tại nơi phát sinh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự”.