Kết quả công tác thi hành án năm 2008 của tỉnh TháiNguyên

Trong năm 2008, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra thi hành 100% số việc chủ động và theo đơn ra thi hành theo quy định của pháp luật. Cụ thể là:

THADS Lào Cai: Báo cáo công tác Thi đua, khen thưởng năm 2008

Thực hiện văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp; Trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía bắc và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2009.

Cà Mau: Phê duyệt Kế hoạch thí điểm công khai hồ sơ và thông tin hoạt động công tác thi hành án dân sự

Theo đó, căn cứ Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS và Quyết định số 08/2007/QĐ-BTP ngày 16/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp v/v Ban hành Quy tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp, THADS tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm công khai hồ sơ THA trên Webiste Sở Tư pháp.

Kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh năm 2008

Tính từ ngày 01/10/2007 đến hết ngày 30/9/2008 các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh phải tổ chức thi hành tổng số 4.355 vụ việc với số tiền phải thu là 60.059.748.000 đồng, trong đó số việc năm trước chuyển sang là 2.103 việc bằng 27.719.099.000 đồng, số việc thụ lý mới là 2.252 việc bằng 32.340.649.000 đồng.

Lào Cai: Kết quả công tác thi hành án năm 2008

Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác ngành tư pháp năm 2008; Kế hoạch số 01/KH-THA ngày 15/01/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong toàn tỉnh Lào Cai đã thu được kết quả đáng khích lệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch ngành đề ra.

THADS tỉnh Lào Cai: Kiểm tra công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2008 tại Thi hành án dân sự các huyện Bát Xát, Bảo Yên

Thực hiện Kế hoạch số 05/HĐTĐ ngày 29/7/2008 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2008; thông báo số 167/THA-TB ngày 15/9/2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai.

THADS tỉnh Lào Cai: Trao quyết định bổ nhiệm chấp hành viên

Ngày 29 tháng 9 năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp V/v bổ nhiệm chức danh chấp hành viên cho 01 chấp hành viên THADS cấp tỉnh và 03 chấp hành viên THADS cấp huyện (Bảo Yên, Mường Khương, Thành phố Lào Cai).

Kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2008 tại THADS thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Ngày 24/9/2008 Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của THADS tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 tại THADS thành phố Lào Cai với các nội dung Kiểm tra việc tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất và theo chuyên đề; duy trì phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thi đua; thực hiện Quy chế dân chủ, công khai hoá trong bình xét thi đua, khen thưởng.

THADS tỉnh Cà Mau: Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 1277/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Ngày 16/9/2008, Trưởng THADS tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 646/KH-THADS về việc thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/7/2008 của Bộ  trưởng Bộ Tư pháp ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp và theo Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 15/8/2008 của Giám đốc Sở Tư pháp.

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2008 tại Thái Nguyên

Với mục đích đánh giá chính xác, khách quan và đầy đủ kết quả triển khai, thực hiện phong trào thi đua năm 2008 để làm cơ sở bình chọn suy tôn những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua; phát hiện những cách làm hay và trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, Đoàn kiểm tra Cụm thi đua số 1 Khu vực khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc do ông Ngô Công Quyền, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên vào ngày 16/9/2008.