Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2016

03/12/2015

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2016
Để cụ thể hóa Quyết định số 208/QĐ-CTHA ngày 20/11/2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2016 đối với lĩnh vực kiểm tra công tác thi hành án dân sự, nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2015, kịp thời phát hiện, xứ lý và chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động thi hành án dân sự; ngày 30/10/2015, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định số 210/QĐ-CTHA ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2016 và triển khai tổ chức thực hiện.
 
 

Theo Kế hoạch kiểm tra, trong năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ chú trọng tổ chức kiểm tra một số nội dung chủ yếu như: Kiểm tra toàn diện về công tác thi hành án dân sự (Công tác quản lý hành chính về thi hành án dân sự; hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; công tác thi đua khen thưởng, công tác quản lý công chức, người lao động thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục THADS và cơ quan THADS); kiểm tra theo chuyên đề đối với một số mặt công tác (Kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, Kế hoạch tổ chức thi hành án tại các Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; kiểm tra việc phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; kiểm tra việc tổ chức thi hành án trọng điểm, án tín dụng ngân hàng, án có áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án…); Ngoài ra, khi xét thấy cần thiết Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ quyết định kiểm tra đột xuất một số nội dung; kiểm tra một số hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên Cục và Chi cục khi có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Để thực hiện việc kiểm tra đảm bảo Kế hoạch, Cục trưởng giao Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì phối hợp với Văn Phòng và các Phòng chuyên môn thuộc Cục xây dựng báo cáo đề xuất nội dung kiểm tra, tham mưu cho Cục trưởng ban hành Quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra. Riêng đối với nội dung kiểm tra liên quan đến nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, kiểm tra một số hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên Cục và Chi cục khi có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của công dân, Cục trưởng giao Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự trực tiếp tham mưu cho Cục trưởng tổ chức thực hiện. Việc kiểm tra được thực hiện theo từng cuộc, xuyên suốt trong năm 2016 (từ Quý I đến Quý IV năm 2016). Thời gian, nội dung từng cuộc kiểm tra cụ thể, Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo trước khi tiến hành kiểm tra.

Với việc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự ngay từ đầu năm 2016, sẽ có tác động thúc đẩy chấp hành viên, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong thi hành án, hạn chế những sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ, góp phần đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho cá  nhân, tổ chức. Đồng thời, giúp cho Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời phát hiện những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm để chỉ đạo khắc phục, xử lý, rút kinh nghiệm để đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành một cách nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Chấp hành viên, công chức các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                                                                 Minh Quân

Tác giả ảnh: Tấn Kha

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: