Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016

07/01/2016

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016
Thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-BTP ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2016; Công văn số 3381/TCTHADS-VP và Công văn số 3382/TCTHADS-VP ngày 12/10/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về tổng kết công tác năm 2015, triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2016; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6411/UBND-NC ngày 16/12/2015 về tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2016; Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2016; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi và một số chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần tại Quảng Ngãi; lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.
     
 
        Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2011-2015, năm 2015, phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành cấp trên giao, trên cơ sở đó xác định phương hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016).
 
 
          Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo; tại hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng kế hoạch, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện công tác thi hành án bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao; Phối hợp làm tốt công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng công chức thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp trong việc chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, đặc biệt là tổ chức cưỡng chế các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra; Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ngành cấp trên; tiếp tục thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng công tác báo cáo, thống kê trong toàn ngành bảo đảm số liệu thống kê chính xác, phản ánh đầy đủ, đúng thực chất kết quả thi hành án dân sự; thực hiện tốt công tác văn phòng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, tổ chức vận dụng tốt các quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết việc thi hành án đạt kết quả.
 
 
          Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016 tại tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công tốt đẹp.
                                                                                                                                                                                                                 BBT

Tác giả ảnh: Tấn Kha

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: