Sign In

Huyện Long Mỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

20/12/2017

     Huyện Long Mỹ là địa phương có điều kiện kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, phải chịu tác động của biến đổi khí hậu, giá cả thị trường biến động mạnh ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân; phần lớn nguồn vốn để đầu tư trong sản xuất, kinh doanh của người dân là vay vốn ngân hàng. Khi bị thất mùa, rớt giá, thua lổ, mất khả năng thanh toán nợ, nhiều hộ gia đình phải bỏ địa phương đi nơi khác làm thuê sinh sống... là huyện có đông đồng bào dân tộc Khơ-me sinh sống, tuy được Đảng và Nhà nước quan tâm hổ trợ nhiều chế độ chính sách nhưng đời sống vẫn còn khó khăn.
    Từ nhận định trên, Chi cục THADS đã xây dựng Kế hoạch công tác THADS năm 2017 phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương triển khai trong toàn CBCC, người lao động quán triệt thực hiện đạt được kết quả như sau:
     1. Kết quả công tác thi hành án dân sự huyện đã đạt được trong năm 2017
       - Về việc, số cũ chuyển sang là 467 việc;  thụ lý mới 746việc, tăng 96việc so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, tổng số thụ lý là 1.213việc, tăng 170 việc  so với cùng kỳ năm 2016 và ủy thác là 74 việc nên tổng số còn phai thi hành là 1.139 việc. Qua kết quả xác minh, phân loại có: 966 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 84.81%), tăng 11việc ( giảm tỷ lệ 7.01%) so với cùng kỳ, có 173 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 11.19%), tăng 88 việc ( tăng tỷ lệ 3.01%) so với cùng kỳ. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 712 việc (trong đó giải quyết xong hoàn toàn là 682 việc và đình chỉ 30 việc) đạt tỷ lệ 73.71% (so với chỉ tiêu được Cục giao71%, vượt 2.71%).
       Số việc chuyển kỳ sau 427 việc, giảm tỷ lệ chuyển kỳ sau là 8.56%. Trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 254 việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (467 việc) giảm 213việc.
       - Về tiền, số cũ chuyển sang là 31.017.967.000đồng; thụ lý mới 13.900.562.000đồng, tăng 541.914.000đồng (tăng tỷ lệ 5.34%) so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 44.918.529.000 đồng và ủy thác 9.973.643.000 đồng nên tổng số tiền còn phải thi hành là 34.944.886.000đồng. Qua kết quả xác minh, phân loại : 25.527.098.000đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 63.66%), giảm 6.834.558.000đồng ( giảm tỷ lệ 24.11%) so với cùng kỳ và số tiền chưa có điều kiện giải quyết là 9.417.788.000 đồng (chiếm tỷ lệ 36.34%) tăng 4.911.351.000đồng so với cùng kỳ. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 10.047.453.000đồng (trong đó: xong hoàn toàn 9.631.624.000đồng và đình chỉ 415.829.000 đồng, đạt tỷ lệ 39.36% (so với chỉ tiêu Cục giao 33%, vượt 6.36%), so với cùng kỳ năm 2016, tăng  4.197.327.000đồng  và tăng 17.92% về tỷ lệ.
       Số tiền chuyển kỳ sau 24.897.433.000đồng, giảm tỷ lệ chuyển kỳ sau là 19.73%, trong đó số tiền có điều kiện: 15.479.645.000 đồng, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 là 31.017.967.000 đồng giảm 6.120.534.000đồng.
       - Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải giải quyết loại này là 45 việc, tương ứng với số tiền là 10.554.312.000đồng. Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 32 việc thu được số tiền là 6.899.961.000 đồng.
     2. Nguyên nhân và Giải pháp đạt được công tác THADS huyện năm 2017
       Đơn vị đạt được kết quả trên là được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Cục, sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện nhất là sự quan tâm của Ban chỉ đạo thi hành án huyện cùng với sự nhiệt tình phối hợp của các cơ quan hữu quan, ban ngành huyện, chính quyền cơ sở đã giúp Chi cục THADS huyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và đạt 4 chỉ tiêu cơ bản của năm 2017.
        Về phía Chi cục, ngay từ đầu năm 2017 lãnh đạo Chi cục đã triển khai đồng bộ các mặt công tác theo  kế hoạch đề ra và phân công, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chấp hành viên thi hành xong đạt tỷ lệ: 71% về việc và 33% về tiền trên tổng số án có điều kiện và giảm ít nhất 8.5% số việc và 7.5% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2018 so với số chuyển sang kỳ sau của năm 2016 chuyển sang năm 2017 trên số có điều kiện thi hành.
       Tất cả CBCC, người lao động trong đơn vị đều quán triệt các chỉ tiêu được giao, có ý thức tinh thần trách nhiệm cao, chủ động có kế hoạch riêng theo vị trí phân công và phù hợp với tình hình mỗi địa bàn xã mà tổ chức thực hiện có hiệu quả.
       Đơn vị quan tâm lãnh đạo trong công tác phối hợp gắn kết từng bộ phận nghiệp vụ với nhau, tạo mối liên hệ mật thiết, đoàn kết, nhất trí trong nội bộ cùng thực hiện mục tiêu chung phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành cấp trên giao.
       Tạo động lực cho CBCC, Chấp hành viên, Thư ký phát huy tính chủ động, sáng tạo, kỷ năng tác nghiệp, cũng như trong công tác phối hợp tổ chực thực hiện trên các mặt công tác.
       Làm tốt vai trò tham mưu, tranh thủ được sự  quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nhất là Ban chỉ đạo thi hành án huyện để có định hướng chỉ đạo công tác trọng tâm cần thực hiện trong năm.
      Quan tâm thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nhắc nhỡ CBCC có sai sót, chậm thực hiện nhiệm vụ và chấn chỉnh về tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử trong giao tiếp với công dân, góp ý phê bình, tự phê bình chỉ ra những hạn chế, yếu kém để khắc phục, hoàn thiện dần.
       Lãnh đạo có quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức chuẩn mực công chức, công vụ; xây dựng đội ngủ CBCC có nề nếp, tác phong, phong cách làm việc theo hướng khoa học hiệu quả, có bước tiến bộ hơn.
       Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, phúc lợi xã hội cho đội ngủ CBCC, người lao động trong đơn vị để an tâm công tác.
     3. Phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu trong năm 2018
       Tiếp tục cũng cố bộ máy tổ chức của đơn vị, đề xuất tăng cường thêm biên chế, xây dựng cụ thể quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm rành mạch, nâng cao trách nhiệm, chất lượng của đội ngũ CBCC, người lao động. Nhằm chuyển biến tích cực hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt chỉ tiêu cấp trên giao trong năm 2018.
       Nắm và dự báo đánh giá tình hình chính xác, có ước tính, dự liệu kế hoạch thực hiện trong năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị. Bố trí phân công theo vị trí việc làm nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của CBCC, người lao động.
       Tăng cường công tác xây dựng nội bộ đoàn kết, giáo dục ý thức cho CBCC, người lao động tu dưỡng rèn luyện đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học hiệu quả hơn.
       Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, sự quan tâm của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sư tỉnh để kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất hướng chỉ đạo tháo gở những vụ việc khó khăn, có tính chất phức tạp.
       Tập trung quản lý, chỉ đạo, điều hành các bộ phận chuyên môn, nghiêp vụ. Tăng cường trách nhiệm rà soát, khắc phục hạn chế, có kế hoạch cụ thể xử lý từng vụ việc hoàn thành theo tiến độ thời gian. Tập trung xử lý các vụ việc có liên quan nhiều người, giá trị tiền lớn, nhất là xử lý án liên quan tín dụng, ngân hàng, vận dụng cơ chế Nghị quyết số 42 của Quốc hội.
       Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, ban ngành huyện, chính quyền cơ sở tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đương sự tự nguyện thi hành án, hạn chế việc cưỡng chế bắt buộc.
       Kịp thời báo cáo đề xuất, tranh thủ thẩm quyền giải quyết của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và các cơ quan liên ngành, có hướng chỉ đạo tháo gở những vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực thi hành án ở địa phương.
       Duy trì và thay đổi phong cách, thái độ phục vụ tiếp công dân cho đúng chuẩn mực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại - tố cáo, tiếp công dân nhằm hạn chế thấp nhất đơn thư khiếu nại - tố cáo trong hoạt động.
       Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án, ngăn ngừa vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm thủ tục thi hành án.
CHI CỤC THADS HUYỆN LONG MỸ

Các tin đã đưa ngày: