Kế hoạch tổ chức Lễ Ra mắt Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự

Thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS); Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan THADS giai đoạn 2015-2020. Tổng cục THADS đã phối hợp với Cục công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xây dựng Cổng Thông tin điện tử THADS. Để chính thức công bố, giới thiệu đến các Bộ, Ngành, các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương, Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Ra mắt Cổng Thông tin điện tử THADS.

Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X và Kế hoạch số 05-KH/ĐTNK-TCKT ngày 23/9/2016 của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công văn chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm truyền thông, báo chí Quý I/2017 trong hệ thống Thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông, báo chí trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), nhằm chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm truyền thông, báo chí Quý I/2017 trong hệ thống thi hành án dân sự, Tổng cục đã có Công văn số 598/TCTHADS-VP ngày 20/02/2017 yêu cầu đồng chí Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm truyền thông, báo chí với chủ đề: Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thi hành án hành chính.

Kế hoạch buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với Cục Thi hành án dân sự các tỉnh: Bắc Giang, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Quảng Trị, Hải Dương, Lạng Sơn và Hà Tĩnh

Trên cơ sở thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 của các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh: Bắc Giang, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Quảng Trị, Hải Dương, Lạng Sơn và Hà Tĩnh, nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong năm 2016, đồng thời triển khai đồng bộ các mặt công tác năm 2017 trong các Quý tiếp theo của năm công tác. Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức buổi làm việc của Tổng cục với Cục Thi hành án dân sự 11 địa phương.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến của Tổng cục với các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục THADS về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tháng 02/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị trực tuyến với Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai một số nội dung về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Yêu cầu chuẩn bị phục vụ buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục Thi hành án dân sự với 63 Cục Thi hành án dân sự địa phương

Ngày 30/12/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 4408/KH-TCTHADS về việc tổ chức buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với Cục THADS 63 địa phương về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính Quý 1/2017.

Kế hoạch Buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với các Cục Thi hành án dân sự 63 địa phương

Ngày 30/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch Buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với các Cục Thi hành án dân sự 63 địa phương về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I/2017 của Hệ thống Thi hành án dân sự, nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đồng thời khẩn trương triển khai đồng bộ các mặt công tác năm 2017 trong các Quý tiếp theo của năm công tác.