Điểm tin báo chí về THADS tháng 5 năm 2022

03/06/2022


Ngày 04/05/2022, Báo Bình Thuận có đưa tin bài: Tháo gỡ những vướng mắc trong thi hành án dân sự: https://baobinhthuan.com.vn/thao-go-nhung-vuong-mac-trong-thi-hanh-an-dan-su-97242.html

Ngày 05/05/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin bài: Động thái của Cục Thi hành án Hà Nội sau khi bị "truy gắt" vì hiệu quả thấp: https://dantri.com.vn/xa-hoi/dong-thai-cua-cuc-thi-hanh-an-ha-noi-sau-khi-bi-truy-gat-vi-hieu-qua-thap-20220504165434672.htm

Ngày 05/05/2022, Cổng VKSND thành phố Đà Nẵng 
có đưa tin bài: Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự: https://vksdanang.gov.vn/chi-tiet?id=46782&_c=67,76,77,68,78,79,80,69,81,82,83,71,87,88,72,73,74,92,93,94,95,96,97,98,99,100

Ngày 05/05/2022, Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng 
có đưa tin bài: Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính: https://danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=48392&_c=100000150,3,9

Ngày 05/05/2022, Báo Bắc Giang 
có đưa tin bài: Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án dân sự: http://baobacgiang.com.vn/bg/hoi-dong-nhan-dan/tin-tuc-thoi-su/383029/ban-phap-che-hdnd-tinh-giam-sat-viec-chap-hanh-phap-luat-trong-thi-hanh-an-dan-su.html

Ngày 06/05/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin bài: Cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác thi hành án dân sự: https://www.baosoctrang.org.vn/trong-tinh/can-tang-cuong-phoi-hop-chat-che-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-56852.html

Ngày 06/05/2022, Cổng VKSND tỉnh Gia Lai 
có đưa tin bài: Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pa: https://vksnd.gialai.gov.vn/Cong-to-Kiem-sat/truc-tiep-kiem-sat-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-krong-pa-1885.html

Ngày 08/05/2022, Cổng TT Ban Nội chính Trung ương 
có đưa tin bài: Tổng cục Thi hành án dân sự: Ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202205/tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2022-310908/

Ngày 09/05/2022, Cổng TT VKS nhân dân tỉnh Lai Châu 
có đưa tin bài: VKSND tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm sát trực tiếp Chi cục THADS huyện Nậm Nhùn: https://vksndlaichau.gov.vn/hoat-dong-kiem-sat/vksnd-tinh-lai-chau-tien-hanh-kiem-sat-truc-tiep-chi-cuc-thads-huyen-nam-nhun.bv-1881.html

Ngày 09/05/2022, Báo Pháp Luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Khai mạc kỳ thi tuyển công chức Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/khai-mac-ky-thi-tuyen-cong-chuc-tong-cuc-va-cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-post445816.html

Ngày 09/05/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin bài: Đề nghị truy tố người không chấp hành bản án dân sự của tòa: https://plo.vn/de-nghi-truy-to-nguoi-khong-chap-hanh-ban-an-dan-su-cua-toa-post679208.html

Ngày 09/05/2022, Báo mới 
có đưa tin bài: Cần Thơ: Kiên quyết chấm dứt tình trạng Chấp hành viên kéo dài việc thi hành bản án: https://baomoi.com/can-tho-kien-quyet-cham-dut-tinh-trang-chap-hanh-vien-keo-dai-viec-thi-hanh-ban-an/c/42537486.epi

Ngày 09/05/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: Kiểm sát việc cưỡng chế, giao tài sản cho người mua trúng đấu giá: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/kiem-sat-viec-cuong-che-giao-tai-san-cho-nguoi-mua-trung-dau-gia-122270.html

Ngày 09/05/2022, Báo Pháp Luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Cần Thơ: Kiên quyết chấm dứt tình trạng Chấp hành viên kéo dài việc thi hành bản án: https://baophapluat.vn/can-tho-kien-quyet-cham-dut-tinh-trang-chap-hanh-vien-keo-dai-viec-thi-hanh-ban-an-post445714.html

Ngày 10/05/2022, Báo Đông Tháp 
có đưa tin bài: Sớm giải quyết các vụ việc thi hành án còn tồn đọng kéo dài: https://www.baodongthap.vn/phap-luat/som-giai-quyet-cac-vu-viec-thi-hanh-an-con-ton-dong-keo-dai-105417.aspx

Ngày 10/05/2022, Báo Công an TP. HCM 
có đưa tin bài: Phức tạp kéo dài từ một bản án đã tuyên: https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/phuc-tap-keo-dai-tu-mot-ban-an-da-tuyen_130865.html

Ngày 11/10/2022, Trang TTĐT Ban Nội chính tỉnh Phú Yên 
có đưa tin bài: 6 tháng đầu năm, thi hành án dân sự xong 2.529 việc: http://noichinhphuyen.vn/noi-chinh-cai-cach-tu-phap/6-thang-dau-nam-thi-hanh-an-dan-su-xong-2-529-viec-1046.html

Ngày 12/05/2022, Cổng TT VKSND tỉnh Lạng Sơn 
có đưa tin bài: Tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự tại huyện Lộc Bình: https://vienkiemsatlangson.gov.vn/hoat-dong-nghiep-vu/2532/tang-cuong-cong-tac-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-tai-huyen-loc-binh.htm#.Yn1LQlRBzIU

Ngày 12/05/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: Phúc tra việc thực hiện kiến nghị tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/phuc-tra-viec-thuc-hien-kien-nghi-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-son-tra-122457.html

Ngày 13/05/2022, Báo Lào Cai 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự hoàn thành 76,86% số việc có điều kiện thi hành: https://baolaocai.vn/bai-viet/356247-thi-hanh-an-dan-su-hoan-thanh-7686-so-viec-co-dieu-kien-thi-hanh

Ngày 13/05/2022, Báo Pháp Luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Lào Cai có Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/lao-cai-co-quyen-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-post446422.html

Ngày 13/05/2022, Báo mới 
có đưa tin bài: Đồng Tháp: Ưu tiên nguồn lực để tổ chức thi hành các vụ việc giá trị lớn: https://baomoi.com/dong-thap-uu-tien-nguon-luc-de-to-chuc-thi-hanh-cac-vu-viec-gia-tri-lon/c/42579976.epi

Ngày 13/05/2022, Báo kotumtoday.net 
có đưa tin bài: Thi hành án hình sự tại cộng đồng là một yêu cầu khách quan mang tính quyền lực Nhà nước bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án về thi hành án hình sự tại cộng đồng: https://kontumtoday.net/tin-tuc-tong-hop/phap-luat-doi-song/thi-hanh-an-hinh-su-tai-cong-dong-la-mot-yeu-cau-khach-quan-mang-tinh-quyen-luc-nha-nuoc-bao-dam-hieu-luc-cua-ban-an-quyet-dinh-cua-toa-an-ve-thi-hanh-an-hinh-su-tai-cong-dong.html

Ngày 13/05/2022, Cổng TT VKSND Đà Nẵng 
có đưa tin bài: VKSND quận Thanh Khê: Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự: https://vksdanang.gov.vn/chi-tiet?id=46805&_c=66,67,76,77,68,78,79,80,69,81,82,83,70,84,85,86,71,87,88,89,72,73,74,90,91,75,92,93,94,95,96,97,98,99,100

Ngày 13/05/2022, báo Lào Cai 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự hoàn thành 76,86% số việc có điều kiện thi hành: https://www.baolaocai.vn/bai-viet/356247-thi-hanh-an-dan-su-hoan-thanh-7686-so-viec-co-dieu-kien-thi-hanh

Ngày 16/05/2022, Cổng TT VKSND tỉnh Lai Châu 
có đưa tin bài: VKSND huyện Tân Uyên trực tiếp kiểm sát tại cơ quan Thi hành án dân sự: https://vksndlaichau.gov.vn/hoat-dong-kiem-sat/vksnd-huyen-tan-uyen-truc-tiep-kiem-sat-tai-co-quan-thi-hanh-an-dan-su.bv-1884.html

Ngày 16/05/2022, Cổng TT VKSND tỉnh Hải Dương 
có đưa tin bài: Phòng 11 Công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An, thành phố Hải Phòng: https://vienkiemsathaiphong.gov.vn/vks/132/3105/4298/18296/Hoat-dong-nghiep-vu/Phong-11-Cong-bo-Quyet-dinh-truc-tiep-kiem-sat-viec-tuan-theo-phap-luat-trong-cong-tac-Thi-hanh-an-dan-su-tai-chi-cuc-Thi-hanh-an-dan-su-quan-Hai-An--thanh-pho-Hai-Phong.aspx

Ngày 17/05/2022, Báo Vĩnh Phúc 
có đưa tin bài: Dân vận khéo trong thi hành án dân sự: http://baovinhphuc.com.vn/phap-luat/77322/dan-van-kheo-trong-thi-hanh-an-dan-su.html

Ngày 17/05/2022, Báo Lao động 
có đưa tin bài: Kê biên, phong toả tài sản nhìn từ "đại án" kinh tế, chức vụ, tham nhũng: https://laodong.vn/phap-luat/ke-bien-phong-toa-tai-san-nhin-tu-dai-an-kinh-te-chuc-vu-tham-nhung-1045454.ldo

Ngày 17/05/2022, Báo Pháp Luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Viện KSNDTC làm việc với Cục THADS TP.HCM về thu hồi tài sản án tham nhũng, kinh tế: https://baophapluat.vn/vien-ksndtc-lam-viec-voi-cuc-thads-tp-hcm-ve-thu-hoi-tai-san-an-tham-nhung-kinh-te-post447149.html

Ngày 18/05/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: Cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt tạm giam nguyên Chi cục trưởng Thi hành án và thủ quỹ huyện Thới Lai: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/co-quan-dieu-tra-vksnd-toi-cao-bat-tam-giam-nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-va-thu-quy-huyen-thoi-lai-122796.html

Ngày 18/05/2022, Báo thanh niên 
có đưa tin bài: Cần Thơ: Bắt tạm giam nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự H.Thới Lai: https://thanhnien.vn/can-tho-bat-tam-giam-nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-h-thoi-lai-post1459941.html

Ngày 18/05/2022, Báo tuổi trẻ 
có đưa tin bài: Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Lai: https://tuoitre.vn/bat-nguyen-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-thoi-lai20220518141614989.htm

Ngày 18/05/2022, Báo vietnamplus 
có đưa tin bài: Cần Thơ: Bắt nguyên Chi cục trưởng Thi hành án huyện Thới Lai: https://www.vietnamplus.vn/can-tho-bat-nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-huyen-thoi-lai/791145.vnp

Ngày 18/05/2022, Báo Vietnamnet 
có đưa tin bài: Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự ở Cần Thơ: https://vietnamnet.vn/bat-nguyen-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-o-can-tho-2020768.html

Ngày 18/05/2022, Báo msn.com 
có đưa tin bài: Bắt nguyên Chi cục trưởng thi hành án dân sự ở Cần Thơ: https://www.msn.com/vi-vn/news/mustread/b%E1%BA%AFt-nguy%C3%AAn-chi-c%E1%BB%A5c-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-thi-h%C3%A0nh-%C3%A1n-d%C3%A2n-s%E1%BB%B1-%E1%BB%9F-c%E1%BA%A7n-th%C6%A1/ar-AAXperZ

Ngày 18/05/2022, Báo giao thông 
có đưa tin bài: Cần Thơ: Bắt nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Thới Lai: https://www.baogiaothong.vn/can-tho-bat-nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-huyen-thoi-lai-d552814.html

Ngày 18/05/2022, Báo nhân dân 
có đưa tin bài: Bắt nguyên Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự Thới Lai vì tham ô: https://nhandan.vn/thoi-su-phap-luat/bat-nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-thoi-lai-vi-tham-o-697707/

Ngày 18/05/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin bài: Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai (TP Cần Thơ): https://www.sggp.org.vn/bat-nguyen-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-thoi-lai-tp-can-tho-814496.html

Ngày 18/05/2022, Báo Người lao động 
có đưa tin bài: Chiếm đoạt tiền đương sự nộp, nguyên chi cục trưởng thi hành án bị bắt: https://nld.com.vn/phap-luat/chiem-doat-tien-duong-su-nop-nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-bi-bat-20220518143702081.htm

Ngày 18/05/2022, Báo Lao động 
có đưa tin bài: Cần Thơ: Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án bị bắt về tội tham ô: https://laodong.vn/phap-luat/can-tho-nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-bi-bat-ve-toi-tham-o-1046357.ldo

Ngày 18/05/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin bài: Bắt nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Thới Lai: https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-huyen-thoi-lai-20220518190859433.htm

Ngày 19/05/2022, Cổng TTĐT huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
có đưa tin bài: Chi cục Thi hành án Dân sự Thiệu Hóa cưỡng chế kê biên tài sản tại xã Thiệu Công: https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2022-5-19/Chi-cuc-Thi-hanh-an-Dan-su-Thieu-Hoa-cuong-che-ke-y2m8g3.aspx

Ngày 19/05/2022, Cổng TT VKS Hà Nội 
có đưa tin bài: Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội: https://vkshanoi.gov.vn/chitiettintuc?tintuc=17541

Ngày 20/05/2022, Báo điện tử Lạng Sơn 
có đưa tin bài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự: https://baolangson.vn/phap-luat/500886-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.html

Ngày 21/05/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: VKSND Ngũ Hành Sơn kiểm sát thi hành án dân sự về tiêu hủy vật chứng: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-ngu-hanh-son-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-ve-tieu-huy-vat-chung-122989.html

Ngày 23/05/2022, Kênh youtbe của Đài phát thanh truyề hình Thanh Hóa 
có đưa tin bài: Khó khăn trong việc thi hành án dân sự đối với chủ tàu cá 67 | PTTH Thanh Hóa: https://www.youtube.com/watch?v=a_snMovWzNU

Ngày 23/05/2022, Báo Hậu Giang 
có đưa tin bài: Huyện Long Mỹ: 9 vụ tái chiếm đất sau khi đã thi hành án xong: https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/huyen-long-my-9-vu-tai-chiem-dat-sau-khi-da-thi-hanh-an-xong-107822.html

Ngày 22/05/2022, Kênh VOV 
có đưa tin bài: Nhiều diện tích thổ cư thành đất ao hồ...do lỗi đánh máy: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nhieu-dien-tich-dat-tho-cu-bong-thanh-dat-ao-ho-do-loi-danh-may-cua-can-bo-post945503.vov

Ngày 24/05/2022, Báo Đồng tháp 
có đưa tin bài: Khảo sát các vụ, việc thi hành án dân sự còn tồn đọng tại huyện Cao Lãnh: https://www.baodongthap.vn/phap-luat/khao-sat-cac-vu-viec-thi-hanh-an-dan-su-con-ton-dong-tai-huyen-cao-lanh-105721.aspx

Ngày 25/05/2022, Báo Thanh tra 
có đưa tin bài: Nhiều bất thường trong việc thi hành án tại Công ty Sản xuất rượu Golden Spirits Việt Nam: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/nhieu-bat-thuong-trong-viec-thi-hanh-an-tai-cong-ty-san-xuat-ruou-golden-spirits-viet-nam-197543.html

Ngày 25/05/2022, Báo thanh tra 
có đưa tin bài: Thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng: https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/thuc-hien-co-hieu-qua-cong-tac-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-197625.html

Ngày 25/05/2022, Báo Đôồng Tháp 
có đưa tin bài: Sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự còn tồn đọng: https://www.baodongthap.vn/phap-luat/som-giai-quyet-dut-diem-cac-vu-viec-thi-hanh-an-dan-su-con-ton-dong-105740.aspx

Ngày 25/05/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin bài: Quận 5 sắp cưỡng chế thi hành án mặt bằng 38 Vạn Tượng: https://www.sggp.org.vn/quan-5-sap-cuong-che-thi-hanh-an-mat-bang-38-van-tuong-816342.html

Ngày 25/05/2022, Báo vtc.vn 
có đưa tin bài: Đập bỏ hàng trăm nhà cao tầng trên ‘đất vàng’ để thi hành án vụ Phạm Công Danh: https://vtc.vn/dap-bo-hang-tram-nha-cao-tang-tren-dat-vang-de-thi-hanh-an-vu-pham-cong-danh-ar678775.html

Ngày 26/05/2022, Báo vnexpress.net 
có đưa tin bài: TP HCM chưa thu hồi hơn 52.000 tỷ đồng trong án tham nhũng, kinh tế: https://vnexpress.net/tp-hcm-chua-thu-hoi-hon-52-000-ty-dong-trong-an-tham-nhung-kinh-te-4468518.html

Ngày 26/05/2022, Báo Hậu Giang 
có đưa tin bài: Đã cưỡng chế thi hành án 23 trường hợp: https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/da-cuong-che-thi-hanh-an-23-truong-hop-107957.html

Ngày 27/05/2022, Báo Quảng Trị 
có đưa tin bài: Tắc trách trong thi hành án khiến doanh nghiệp gặp khó khăn: http://www.baoquangtri.vn/Ban-doc-phap-luat/modid/422/ItemID/167498/title/Tac-trach-trong-thi-hanh-an-khien-doanh-nghiep-gap-kho-khan

Ngày 27/05/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin bài: Quận 5 cưỡng chế thi hành án mặt bằng khu đất số 38 Vạn Tượng: https://plo.vn/quan-5-cuong-che-thi-hanh-an-mat-bang-khu-dat-so-38-van-tuong-post681993.html

Ngày 28/05/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Cà Mau: Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/ca-mau-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-post448678.html

Ngày 28/05/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin bài: Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau có Cục trưởng mới: https://plo.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-ca-mau-co-cuc-truong-moi-post682078.html

Ngày 29/05/2022, Báo Thanh tra 
có đưa tin bài: Gần 4 năm chưa thi hành xong một bản án dân sự: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/gan-4-nam-chua-thi-hanh-xong-mot-ban-an-dan-su-197730.html

Ngày 30/05/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin bài: Cưỡng chế thi hành án đối với bà Lý Thị Mỹ Lan là đúng quy định pháp luật: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/cuong-che-thi-hanh-an-doi-voi-ba-ly-thi-my-lan-la-dung-quy-dinh-phap-luat-57155.html

Ngày 30/05/2022, Báo Pháp Luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Hà Giang: Nhiều đương sự không còn tài sản thi hành án: https://baophapluat.vn/ha-giang-nhieu-duong-su-khong-con-tai-san-thi-hanh-an-post448677.html

Ngày 30/05/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin bài: Thông qua kế hoạch cưỡng chế thi hành án đối với trường hợp bà Lý Thị Mỹ Lan: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/thong-qua-ke-hoach-cuong-che-thi-hanh-an-doi-voi-truong-hop-ba-ly-thi-my-lan-57325.html