Sign In

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

10/12/2019

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Chiều ngày 09/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trong khối nội chính tỉnh (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát) và các cơ quan phối hợp trong công tác thi hành án dân sự (BHXH tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Trại giam Quyết Tiến; Trại tạm giam công an tỉnh); toàn thể lãnh đạo Cục và lãnh đạo các Chi cục trực thuộc, công chức, người lao động thuộc Cục.
            Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Tập trung giải quyết việc thi hành án, thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định. Kết quả thi hành án dân sự tăng so với cùng kỳ năm 2017, toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về việc và tiền được giao (đã giải quyết xong 3.696 việc/4.218 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 88%, vượt 13% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao; 29.970.404.000 đồng/67.308.501.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 44,5%, vượt 10% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao;tăng 0,5%  so với năm 2018). Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị đã tập trung vào công tác thi hành án, phân loại án, đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Các mặt công tác được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
            Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm “về đích” thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020; năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện, ngày lễ quan trọng của đất nước, của ngành tư pháp; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (thay cho Nghị quyết số 37/2012 và Nghị quyết số 111/2015 của Quốc hội khóa XIII). Mặt khác, dự báo tình hình công tác thi hành án dân sự năm tới cũng còn nhiều khó khăn, phức tạp (mới 2 tháng đầu năm 2020, các cơ quan THADS của tỉnh đã phải thụ lý mới hơn 1.000 việc với số tiền gần 120 tỷ đồng, tăng hơn 600% so với cùng kỳ năm 2019 và nhiều hơn 10 tỷ đồng so với thụ lý mới của cả năm 2019), trong khi biên chế công chức sẽ tiếp tục giảm theo lộ trình tinh giản biên chế, gây áp lực không nhỏ tới việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Cục Thi hành án dân sự tỉnh xác định sẽ tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai một cách thiết thực, hiệu quả những chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác thi hành án dân sự, phấn đấu thi hành xong trên 80% về việc và trên 38% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành... 
            Hội nghị cũng được nghe ý kiến tham luận của lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, Chi cục THADS huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn, huyện Chiêm Hóa và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác phối hợp giữa các đơn vị với cơ quan Thi hành án dân sự.
 

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghịÝ kiến tham luận của lãnh đạo Chi cục THADS Thành phố Tuyên Quang.


 
Ý kiến tham luận của lãnh đạo Chi cục THADS huyện Sơn Dương.


Ý kiến tham luận của lãnh đạo Chi cục THADS huyện Yên Sơn.


Ý kiến tham luận của lãnh đạo Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa

           Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt được trong năm 2019; qua đó góp phần tích cực vào việc tạo môi trường ổn định, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đồng chí nhấn mạnh năm 2020, cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả; bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để cụ thể hóa chương trình công tác; thực hiện hiệu quả Luật Thi hành án dân sự, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Ngành thi hành án dân sự tỉnh phải chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm thi hành án hiệu quả; tăng cường công tác rà soát, đôn đốc, xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác, đúng quy định; làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động hòa giải trong thi hành án và có biện pháp cương quyết đối với những trường hợp cố tình chây ỳ không hợp tác thi hành án, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư về thi hành án; giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng đội ngũ công chức thi hành án trong sạch, liêm chính, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự. Duy trì các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh trong sạch, vững mạnh. Quán triệt tới công chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Nguyễn Thế Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
 
         Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thế Giang đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 04 đồng chí đã có những đóng góp cho ngành Tư pháp; đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Cục trưởng trao giấy khen của Cục trưởng cho các tập thể và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.


Đ/c Ứng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định về thi đua, khen thưởng
cho các tập thế, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.
 


Đ/c Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" 
cho các cá nhân đã có những đóng góp cho ngành Tư phápĐ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng trao Giấy khen cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua năm 2018Đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó Cục trưởng trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
cho cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng kết luận Hội nghị
 
         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã yêu cầu các đơn vị, công chức, người lao động toàn ngành tiếp thu, triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2020 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo rà soát các vụ việc đang thi hành, các vụ việc mới thụ lý để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn được giao ngay từ những tháng đầu năm 2020./.
 
Nguyễn Hoàng Minh, VP Cục Thi hành án dân sự

           

Các tin đã đưa ngày: