Sign In

Thông báo số: 396/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. diện tích 202m2 và diện tích 189,50 m2 tại: thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (11/12/2020)

Thông báo số: 396/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất,
               1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 313563, số vào sổ cấp GCNQSD đất số H-01799 do Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân cấp ngày 17/11/2006 mang tên Lê Văn Trọng, thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 13, diện tích 202m2 ,  tại: Tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nay là thửa đất số 144, tờ bản đồ số 94, diện tích 190,20 m2 .
          - Giá khởi điểm: 456.480.000đ (Bốn trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng).
          2.  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 313565, số vào sổ cấp GCNQSD đất số H-01804 do Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân cấp ngày 17/11/2006 mang tên Lê Thị Hồng, thuộc thửa đất số 494, tờ bản đồ số 13, diện tích 208m2, tại: Tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nay là thửa số 144, tờ bản đồ số 94, diện tích 189,50 m2 . tài sản gắn liền với đất là 01 ngôi nhà cấp 4, xây tường, lợp ngói có diện tích 87,8 m2 .
          - Giá khởi điểm: 514.800.000đ (Năm trăm mười bốn triệu, tám trăm nghìn đồng).
           Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
          Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
          Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Thông báo số 78 /TB-CCTHA ngày 07/12/2020 của Chi cục THADS huyện Hương Khê về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, (08/12/2020)

Thông báo số 78 /TB-CCTHA ngày 07/12/2020 của Chi cục THADS huyện Hương Khê về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 130, tờ bản đồ số 3; có diện tích 130 m2 (diện tích thực tế 134 m2). Giấy CNQSD đất số CĐ 219275 mang tên ông Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Ngọc Hân do UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 13/6/2016 tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
           - Giá khởi diem của tài sản đấu giá: 2.085.100.000 ,đ (Hai tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng).
            - 
Thời gian nộp hồ sơ: từ 16 giờ 30 ngày 07/12/2020 đến 16 giờ 30 ngày 11/12/2020.
-           - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành ấn dân sự huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh- sổ 141, đường Phan Đình Phung, thị trân Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo số 193TB-CCTHA ngày 21/10/2020 của Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 1032,4 m2, tại tô dân phô Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, thi xã Ky Anh, tinh Hà Tĩnh (21/10/2020)

Thông báo số 193TB-CCTHA ngày 21/10/2020 của Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng  đất và tài sản gắn liền với đất  diện tích 1032,4 m2, Trong đó gồm 200 M2 đất ờ vá 832,4 m2 đất trồng cây lâu năm là một phần thuộc quyền sừ dụng đắt mang tên Hoàng Văn Thượng và Trân Thị Hoa, tại tô dân phô Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, thi xã Ky Anh, tinh Hà Tĩnh.;
Mức giá khởi điểm: 272.900.000đ (Hai  trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng).
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ 14 giờ 30 phút ngày 21/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.
      Địa điểm: Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh, tổ dân phố Hưng Hòa,- phường Hưng Trí, thị xã Kỳ .Anh, tinh Hà Tĩnh. Liên hệ qua số điện thoại: 0976.586.538
 

Thông báo 431 /TB-CCTHA ngày 21/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, gồm: 01 thửa đất tổng diện tích 515,5m2. giá khởi điểm: 689.112.000 đồng. (21/07/2020)

Thông báo 431 /TB-CCTHA ngày 21/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ xóm Tiền Tiến, xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đã được UBND thành phố Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG314526 cấp ngày 10/4/2017 mang tên ông Trần Mạnh Kiên và bà Nguyễn Thị Lan
.Giá khới điểm: 689.112.000,đ (sáu trăm tám mươi chín triệu, một trăm mười hai nghìn đồng). 
         Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ 00 ngày 21/7/2020 đến 17 giờ 30 ngày 22/7/2020.
          Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh- Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.

Thông báo số 428 /TB-CCTHA ngày 20/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh (21/07/2020)

              Thông báo 428 /TB-CCTHA ngày 20/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc l tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, cụ thể: 
            Quyền sử dụng dât và tài sản gắn liền với thửa đất số 65, tờ bân đồ số 34 tại địa chi: Ngõ 49 dường, Hồ Phi Chấn, tồ 8 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, đà dược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất sổ BI 283852 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 15/12/2011 mang tên Lê Quốc Thẳng.
              Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liện hệ với Công ty dấu giá hợp danh Đồng Tâm địa chi: số 58, dường Nguyen Du, thành phố Hà lĩnh, tinh Hà Tĩnh để nộp hồ sơ, tham gia đấu giá tài sản.

Thông báo sô 308/TB-CCTHADS ngày 16/7/2020 của Chi cục THADS huyện Hương Sơn về về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 02 thửa đất. Thửa số 1 có tổng diện tích: 570,5m2 giá KĐ: 305.703.000đ; Thửa số 2 có tổng diện tích:470,5m2 giá KĐ: 255.496.000đ. (16/07/2020)

Chi cục THADS huyện Hương Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể:
1. Thửa đất số 43 tờ bản đồ số 35 , có diện tích 570,5m2 (trong đó 150 m2 đất ở và 420,5m2 đất vườn), địa chỉ: xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận QSDĐ số P772139  do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 13/4/2000 mang tên Võ Thế Tú
- Giá khới điểm bán đấu giá: 305.703.000 đồng (Ba trăm linh năm triệu bảy trăm linh ba nghìn đồng).
2. 
1. Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 35 , có diện tích 470,5m2 (trong đó 150 m2 đất ở và 320,5m2 đất vườn), địa chỉ: xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận QSDĐ số X 731062  do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 11/11/2003 mang tên Võ Văn Chương
- Giá khới điểm bán đấu giá: 255.496.000 đồng (Hai trăm năm lăm triệu bốn trăm chín sáu nghìn đồng).
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia kể từ ngày Thông báo đến 16h ngày 23/7/2020
Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục THADS huyện Hương Sơn, địa chỉ: thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, số ĐT: 02393.875.337

Thông báo 417 /TB-CCTHA ngày 16/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. (16/07/2020)

         1. Tên tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 65, tờ bản đồ số 34 tại địa chỉ: Ngõ 49 đường, Hồ Phi Chấn, tổ 8 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 283852 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 15/12/2011 mang tên Lê Quốc Thắng.
       - Giá khởi điểm: 2.503.412.000,đ (Hai tỷ năm trăm linh ba triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng)
        - Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ00 ngày 16/7/2020 đến 17 giờ 30 ngày17/7/2020.
        - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh- Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.
 

Chi cục THADS thành phố Hà Tính thông báo số 402/TB-CCTHADS ngày 09/7/2020 về kết quả thẩm định giá tài sản thi hành án, cụ thể:1. Đất ở 296,7m2 có giá: 1.977.802.200đ; 2. Đất vườn lâu dài 116,5m2 có giá: 484.658.661đ; 3. Nhà cấp 4 giá: 40.951.000đ; (09/07/2020)

        Chi cục THADS thành phố Hà Tính thông báo số 402/TB-CCTHADS ngày 09/7/2020 về việc tổ chức thẩm định giá các tài sản thi hành án dân sự để tiến hành bán đấu giá.
        Kết quả thẩm định giá các tài sản sau:
        1. Đất ở 296,7m2 có giá: 1.977.802.200đ (một tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm lẻ hai nghìn hai trăm đồng)
         2 - Đất vườn lâu dài 116,5m2 có giá: 484.658.661đ (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, sáu trăm sáu mốt đồng)
         3 -Nhà cấp 4 có giá: 40.951.000đ (Bốn mươi triệu, chín trăm năm mốt nghìn đồng)
         Tổng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 2.503.412.000đ (Hai tỷ, năm trăm lẻ ba triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng)
           Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản. 

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (06/07/2020)

Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản,
tài sản bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 17, diện tích: 150,5m2; theo giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất số: BI 754108 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 10/4/2012 mang tên ông Nguyễn Đình Anh v
à bà Trần Thị Sơn, địa chỉ: thôn 1, xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Giá thẩm định: 155.000.700 đồng;
2. Quyền sử dụng đất, diện tích 200m2, trong đó 100m2 đất ở và 100m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại thôn 1,  xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; mang tên ông Nguyễn Đình Công và bà Nguyễn Thị Cảnh
- Giá thẩm định là: 110.640.000 đồng
Tổ chức bán đấu giá đăng ký nộp hồ sơ liên hệ  với Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi cục THADS huyện Hương Sơn thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án (08/06/2020)

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án.
Tài sản bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 53, tờ bản đồ số 01, có diện tích: 141,5m2 (trong đó 70m2 đất ở, 71,5m2 đất vườn), địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL938533, do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 10/8/2012, mang tên Võ Văn Chương, Lê Thị Tuyết Hạnh;
+ Giá khởi điểm: 105.987.500 đồng (Một trăm linh năm triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).
2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 07, tờ bản đồ số 20, có diện tích: 192m2 (trong đó 100m2 đất ở, 92m2 đất trồng cây lâu năm), địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI632030, do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 19/4/2012, mang tên: Bùi Khánh Sơn, Trần Thị Thu Hoài.
+ Giá khởi điểm: 244.844.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).
+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký kể từ ngày thông báo đến 16h ngày 11/6/2020
+ Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Số ĐT: 02393.875.337
 
Các tin đã đưa ngày: